Az intézmény bemutatása

A térség társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, az országos átlagot meghaladó munkanélküliséggel. A gyermekek létminimum alatt élő családokban nevelkednek. A szülők többsége számára az elhelyezkedési lehetőségek hiánya jelenti a legnagyobb problémát.

Intézményünk nyolc évfolyammal működő állami fenntartású általános iskola. Valamennyi évfolyamon egy osztályt tudunk indítani. Az iskola tanulóinak létszáma 103 fő. A tanulók többsége halmozottan hátrányos helyzetű. Az intézmény beiskolázási körzete szűkös, mindössze három település Csákány, Somogyzsitfa és Somogysámson jelenti. A lakosság fogyása miatt a gyermeklétszám csökkenő tendenciát mutat.
Tantestületünknek 17 határozatlan időre kinevezett pedagógusa van. A fluktuáció nem jellemző, összeszokott csapatot alkotunk. A tagságot kizárólag nők jelentik. A pedagógusok többsége két diplomával rendelkezik. A kollégák között sok a bejáró, hat településről érkezünk. A tantestület egy Nevelésközpontú szakmai munkaközösséget működtet.
Az intézmény pedagógiai programjának legfontosabb alapelvei a gyermekek harmonikus testi, lelki, értelmi nevelése, továbbá a másságuk tiszteletben tartása. Sajátos nevelési igényű tanulókat is befogadunk. A tanulásban akadályozott tanulóink részleges integrációban tanulnak. A főbb tantárgyakat elkülönítve, gyógypedagógusok irányításával, míg a készségtárgyakat integrált keretek között sajátíthatják el. Gyermekeink több mint fele küzd beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel.
Pedagógiai programunk részét képezi a Cigány etnikai programunk, melynek célja a cigány tanulók beilleszkedésének segítése, hátrányuk kompenzálása, továbbá a cigány kultúra műveltségi anyagának megismertetése.

Iskolánk együttműködik a környék szakmai és támogató intézményeivel. Mindenben számíthatunk a két települési önkormányzat segítségére.

(c) KLIK Marcali Tankerülete 2014. Minden jog fenntartva.
Designed by olwebdesign.com